اخبار

زمان انتشار: 1395/5/24 16:01:14

به گزارش معاونت پژوهشی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی قرار داد  اجرای طرح " سنجش رضایتمندی مسافران از حمل و نقل هوایی" با سازمان هواپیمایی کشور منعقد گردید  .
آنچه مسلم است امروزه سازمان های مختلف تولیدی یا خدماتی میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می‌کنند. اكنون رضايت مشتري يكي از مهمترين عوامل در تعيين موفقيت سازمان ها در امر تجارت و سودآوري به شمار مي آيد. لذا سازمان هواپیمایی کشوری با توجه به سابقه موفق همکاری پژوهشی با جهاد دانشگاهی در سال 1391 ، بررسی رضایت مسافران هوایی از خدمات ارائه شده در قبل، بعد و حین پرواز را به این واحد سپرده است. این  مطالعه به صورت طولی و به مدت 10 ماه انجام خواهد گردید  .