⁠آیا می دانید:روزانه چند درصد از وقت خود را صرف تفکر می کنید؟


می توان افکار را مدیریت و هدایت کرد؟سمینار #تفکر_راه_حل_محوری با سخنرانی ویژه دکتر محسن برزگر خلیلیچرا شرکت کنم؟


◀️برای ایجاد یا پرورش تفکر خلاقانه


◀️برای درست فکر کردن و استفاده بهتر از زمان


◀️برای کاهش نشخوار افکار بی نتیجه


برای کم تر غر زدن و بیشتر اثر بخش بودن

#جهاد_دانشگاهی_علوم_پزشکی_شهید_بهشتی
 با همکاری
#کمیته_پژوهشی_دانشکده_پزشکی برگزار می کند
مکان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


 لینک ثبت نام:                                      ⁣ 


اطلاعات بیشتر:

☎️ ⁣ 09169619611       02122439873        @HealthCIE