فرم ثبت نام مناظره

نام و نام خانوادگی*

نام دانشکده*

شماره تماس*

نام گروه

آدرس پست الکترونیکی*

عضویت

جهت عضویت در باشگاه دانشجویان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، فرم عضویت را از اینجا دریافت نموده و سپس به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

پست الکترونیکی: Culture@jdsbm.ac.ir