۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

مقدمه

امروزه ساختار اقتصادی دنيا با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. توسعه پایدار امروز بر پایه نوآوری و خلاقيت و استفاده از دانش استوار است. ترویج و توسعه کارآفرینی در کشور تحولات و تغييرات سریع و شتابان جامعه بين المللی، گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی و همچنين تغيير اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، نيازمند راهكارهای مختلفی جهت فراهم کردن امكان رشد و توسعه اقتصادی در جامعه می باشد. بی تردید کارآفرینی ضمن فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشكلات جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بيكاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه سایر بيكاران را مرتفع خواهد کرد و نقش بسيار کليدی در توسعه ی اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. از آنجایی که کارآفرینی بستر سازی فعالیت های مراکز مختلف جهت تبدیل ایده به عمل می باشد، این واحد در زمینه آموزش، ترویج و توسعه کارآفرینی اقدام به راه اندازی مرکز تخصصی کارآفرینی سلامت نموده است.

فعالیت های مرکز

آموزش های مجازی

تماس با مرکز کارآفرینی

کارشناس مرکز: پریسا فتایی
شماره تماس: 22439865 الی 9 داخلی 131
آدرس کانال تلگرامی مرکز کار آفرینی:
https://t.me/healthCIE