۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

آموزش مراقبتهای ویژه

مقدمه:
مراقبت از بيماران بستری در بخش مراقبتهای ويژه، كه در وضعيت حاد و بحرانی قرار دارند، نياز به تربيت نيروی انسانی متخصصی دارد كه بايد از مهارتهای ويژه ای برخوردار باشند. ضروری به نظر ميرسد دوره های تحت عنوان آموزش مراقبتهای ويژه ICU برای پرورش علاقه مندان درنظر گرفته شود.

هدف:
• ارتقای سطح توانمندی افراد در مراقبت از بيماران بخش مراقبتهای ويژه ICU

شرایط پذیرش:
• دوره آموزشی مورد نظر براي كارشناسان و كارشناسان ارشد پرستاری، كه علاقه مند به شركت در اين دوره باشند، برگزار خواهد شد.

توانایيهای فراگير در پایان دوره:
• روشهای بررسی بيمار را به طور عملي انجام دهد.
• به عنوان پرستار در بخش مراقبتهای ويژه به طور صحيح اقدامات لازم را انجام دهد.

سرفصل های دوره و ریز محتوا:

• روشهای بررسی بيمار
• مراقبتهای ويژه در سيستم تنفسی
• مراقبتهاي ويژه در سيستم قلب و عروق
• مراقبت ويژه در سيستم عصبی
• مراقبتهای ويژه در سيستم گوارشی
• مراقبتهای ويژه در كليه
• مراقبتهای ويژه در غدد
• اختلات مولاتی سيستم
• مطالعات آزمایشگاهی رایج

دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09304092252 (خانم چناپارچی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
https://t.me/acecr_nursing