۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

MRI

مقدمه:
روش تصويربرداری MRI نقشی مهم و اساسی در تشخيص صحيح بيماری دارا می باشد. برگزاری دوره حاضر به منظور آموزش عملی اين روش تصويرگيری است.

هدف:
• ارتقاي سطح توانمندی فراگيران در استفاده از تصويربرداری به شيوه MRI.

شرایط پذیرش:
اين دوره آموزشی كوتاه مدت براي كاردانها، كارشناسان راديولوژی، راديوتراپی و كارشناسان ارشد فيزيك پزشكی كه علاقه مند به شركت در اين دوره باشند، بلا مانع است.

توانایيهای فراگير در پایان دوره:
• قسمتهاي مختلف دستگاه MRIرا بشناسد.
• نحوه كار با دستگاه و روشهای بهره گيری از آن را به طور عملی نشان دهد.
• از يك بيمار با شيوه MRI به طور صحيح تصويربرداری كند.

سرفصل دوره و ریز محتوا:
• فیزیک MRI
• روش های MRI
• آناتومی و پاتولوژی
• آموزش عملی

دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09304092252 (خانم چناپارچی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
https://t.me/acecr_nursing