درباره مرکز

در پی فرمان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمينی (ره) درتاريخ بیست و سوم خرداد ماه 1359مبنی بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنـگی ، ستاد مزبور در جلسـه مورخ شانزدهم مرداد ماه 1359 به منظور تحقق بخشيـدن به اهداف انقلاب فرهنگی ، جهاد دانشگاهـی را به عنوان يك نهادانقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنـگی تأسيس كرد . پس از تبـديل ستـاد به شورای عالـی انقلاب فرهنگی ، اساسنـامه اين نهـاد در تاريخ یازدهم مرداد ماه 1365مورد تجديد نظر قرار گرفت و باحذف وظيفه مشاركت در اداره دانشگاهها، بر انجام فعاليتهای فرهنگی وتحقيقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاهها تاکید شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ بیست و دوم آبان ماه 1369مصوبه ای را به تصويب رساند كه در آن جهاد دانشگاهی بهعنوان پلـی ميان دانشگاه و بخش صنعتـی - خدماتی كشور معرفی و در اين مصوبه دو وظيفه عمده ی انجام تحقيقات علمی و فعاليت های فرهنگـی همچنان بعهده اين نـهاد مـی باشد .

برمبنـای اين مصوبه جـهاد دانشگاهـی

نهادی است عمومی و غير دولتی زير نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای شخصيت مستقل و از لحاظ اداری ، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است كه در چهار چوب اختيارات قانونی به تصويب هيأت امنای جهاد دانشگاهی می رسد

عمده اهدافی که این نهاد انقلابی درصدد تحقق آن می باشد عبارت است
  • گسترش تحقيقات و شكوفائی روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نيل به خود اتكائی
  • توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طريق همكاری باحوزه و دانشگاه و همچنین ساير مراجع و نهادهای فرهنگی
  • گسترش طرحهای كاربردی و نيمه صنعتی از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتی
جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

این واحد در سال 1367 به دبیری آقای دکتر علی اصغر فرشاد تاسیس گردید. در سال 1369 آقای دکتر محمد مرادی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی تا سال 1377 عهده دار این سمت بودند طی سالهای فوق امور فرهنگی و پژوهشی عمده فعالیتهای واحد را تشکیل می دادند در این دوره طرحهای بزرگی نظیر تولید کیتهای تست قند خون، 6 پارامتری و سایرکیتهای مختلف آزمایشگاهی به اجرا درآمـد همـچنین سـاخت و تجـهیز موسسه معرفهای تشخیص طبی از دیگر فعالیتهای علمی این دوره بود.

در سال 1377 آقای دکتر محمد مهدی آخوندی جانشین آقای دکتر مرادی گردید و تا سال 1382 عهده دار این سمت بود. طی این دوره فعالیتهای واحد انسجام خاصی پیدا نمود از جمله می توان به تشکیل شورای آموزش جهت تقویت برنامه های آموزشی و همچنین تاسیس پژوهشکده ابن سینا اشاره کرد. از سال 1382 آقای علی اصغر هدایتی، که از سال 1378 معاونت فرهنگی واحد را بر عهده داشت، به ریاست واحد منصوب شد، پس از ایشان در سال 1387 جناب آقای دکتر حیدری به ریاست این واحد منصوب شدند و از مهرماه سال 1390 آقای دکتر علیرضا آزادخانی عهده دار ریاست این واحد شدند.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در ساختار تشکیلاتی خود دارای چهار معاونت، شامل فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی می باشد که هر کدام در حوزه تحت مسئولیت خود به اداره امور می پردازند.