اخبار

زمان انتشار: 1395/9/23 15:41:14

به گزارش معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی مقاله " مطالعه نحوه نگرش نسبت به دوران سالمندی در میان افراد سالمند و غیر سالمند" در اولین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت. دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شد.

این کنگره با محور‌های اصلی؛ علل اجتماعی سلامت و بیماری، مداخلات اجتماعی پیشگیری از بیماری و ارتقاء دهنده سلامت، عوامل زیست محیطی و سلامت، عدالت در سلامت، نابرابری های جنسیتی در سلامت، ظهور ناتوانی در دنیا، تاثیر فرهنگ بر سلامت، سالمندی و سلامت و ارتقا سلامت به عنوان رفتار فعال اجتماعی از اول تا سوم دی ماه در شیراز برگزار میگردد.

مطالعه نحوه نگرش به دوران سالمندی توسط معاونت پژوهشی این واحد با هدف ‌مقایسه نگرش دو گروه سالمند و غیر سالمند نسبت به دوران سالمندی اجرا گردید. در این پژوهش نگرش 56 سالمند و 114 غیر سالمند نسبت به دوران سالمندی به کمک روش کمّی مقطعی مورد مطالعه قرار گرفت. افراد مورد مطالعه، از میان بازدیدکنندگان دهکده سلامت شهرداری منطقه دو که در تاریخ یکم تا هفتم اردیبهشت ماه 1395 در بوستان پرواز شهر تهران برگزار شد، انتخاب شدند. نگرش به سالمندی به کمک پرسشنامه کوگان سنجیده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سالمندان نسبت به دوران سالمندی نگرش مثبت‌تری نسبت به افراد غیر سالمند دارند.