• icu-oh-slide1||||245||||ICU-OH slider
  • icu-oh-slide2||||246||||ICU-OH slider
مبانی طب اورژانس

مقدمه:
 با توجه به کثرت حوادث و سوانح طبیعی و وقوع اتفاقاتی نظیر تصادفات رانندگی، حوادث شغلی و بیماری های اورژانسی شایع مانند سکته های مغزی و قلبی و اهمیت برخورد صحیح و اصولی با مصدومین این گونه حوادث در لحظات اولیه وقوع، آشکار است که طرح دوره ای به منظور تقویت بنیه علمی و مهارتی آموزش دیدگان رشته های پزشکی جهت حفظ حیات بیمار ضرورت می یابد.

اهداف:
  • افزایش مهارت های بالینی شرکت کنندگان در انجام اقدامات اورژانس.
  • ایجاد نگرش لازم در آنها هنگام مواجه با مصدومان در شرایط اورژانس.

شرایط پذیرش : این کارگاه آموزشی برای کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دکترای پزشکی، کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته پرستاری در نظر گرفته شده است.

توانایی های فراگیر در پایان دوره:
  • هنگام مواجه با مصدومان در شرایط اورژآنس روش ها و اقدامات اصولی لازم را به کار ببرد.
  • در مواجه با مصدومان، شیوه برقراری ارتباطات مناسب را به کار ببرد.

شرایط برگزاری دوره آموزشی:
  • متناسب با سرفصل های علمی ارائه شده نیاز به مانکن احیای قلبی و ریوی می باشد.
  • حضور حداقل یک نفر کارشناس حوزه علوم پزشکی که به تایید دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش برسد.

کارشناس آموزشی:
خانم فرمانی (77657348-021 و 09380416290)