۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

پرستاری همودیالیز

مقدمه:
همودیالیز متداول ترین روش درمان نارسایی دائمی و پیشرفتۀ کلیه است. با وجود بهتر شدن روش کار و کامل تر شدن تجهیزات ، همچنان همودیا لیز یک روش درمانی پیچیده وسخت است که به هماهنگی فراوان بیمار با متخصص کلیه ، پرستار دیا لیز ، ،متخصص تغذیه و مدد کار اجتماعی نیاز دارد. با توجه به افزایش روز افزون بیماری های کلیوی ونیاز این گروه از بیماران به مراقبت های پرستاری با کیفیت بالا لازم می دانیم تا پرستاران و تیم مراقبتی با کسب اطلاعات بیشتر خدمات بهتری را ارائه دهند تا به این ترتیب گامی در جهت خدمت به بیماران کشور برداریم.

هدف:
هدف از اجرای برنامه تربیت پرستارانی میباشد که با کسب اطلاعات بیشتر در مهارت های ویژه قادر به ارائه خدمات و مدیریت پرستاری با کیفیت بالا در بخش های همودیالیز باشند.

توانایی های فراگیر در پایان دوره :
• آناتومی و فیزیولوژی کلیه، مجاری ادراری را توضیح دهند.
• دلایل بروز نارسایی مزمن و حاد کلیه را معرفی نمایند.
• روش کار با دستگاه همودیالیز و فاکتورهای جانبی را توضیح دهند.
• بیمار را به دستگاه همودیالیز وصل کنند و دیالیز نمایند.

سرفصل و ریز محتوا:
• معرفی درس و ساختار بخش
• آناتومی و فیزیولوژی کلیه و بررسی و شناخت بیماران کلیوی
• اختلالات آب و الکترولیت
• نارسایی حاد و مزمن کلیه
• درمان نارسایی مزمن کلیه: همودیالیز و راه های دستیابی به عروق
• دارو و درمان در بخش همودیالیز
• عوارض همودیالیز
• مراقبت های پرستاری قبل و حین همودیالیز و آموزش به بیمار
• کار عملی با دستگاه دیالیز
• کارآموزی در بخش همودیالیز

دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09304092252 (خانم چناپارچی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
https://t.me/acecr_nursing