گروه پژوهشی


گروه پژوهشی تکنولوژی آموزشی در حوزه سلامت سالمندیافزایش جمعیت سالمندان گرچه به عنوان مشخصه موفقیت در سیاست های بهداشتی و توسعه اجتماعی-اقتصادی در نظر گرفته می شود اما به عنوان یک چالش اصلی برای قرن 21 مطرح می باشد که تمام جنبه های اجتماعی را به منظور به حداکثر رساندن ظرفیت سلامتی و عملکردی، مشارکت اجتماعی و امنیت سالمندان به مبارزه می طلبد. افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان و بیماری‌های مزمن ، متعدد و هزینه‌های مالی سنگینی که این بیماری‌ها بر جامعه و خانواده‌ها تحمیل می‌کنند و از طرفی مؤثر بودن تکنولوژی‌های نوین آموزشی در امر یادگیری و آگاهی بخشی سبب گردید تا گروه تکنولوژی آموزشی سلامت سالمندی با دریافت موافقت کلی از جهاد دانشگاهی تشکیل گردد.