• icu-oh-slide1||||245||||ICU-OH slider
 • icu-oh-slide2||||246||||ICU-OH slider
مهارت های جراحی

مقدمه:
عدم دسترسی به جراحی در همه نقاط کشور و همچنین کلان شهرها، استقرار پزشکان عمومی در پایگاه های اورژانس شبانه روزی، اهمیت زمان در برخی اقدامات اورژانس، مراجعه اکثر مردم به درمانگاه ها و اورژانس های نزدیک به محل زندگی یا محل حادثه و موارد دیگر میتواند از دلایل برگزاری این دوره آموزشی باشد.

هدف:
توانمند سازی فراگیران در زمینه مهارت های جراحی

شرایط پذیرش:
دوره آموزشی مورد نظر برای پزشکان عمومی برنامه ریزی شده است.

توانایی های فراگیر در پایان دوره:
 • ابزار جراحی و نحوه استفاده از هر یک را شرح دهد.
 • انواع نخ ها، سوزن ها و بخیه ها را تشخیص دهد و موارد کاربر آنها را توضیح دهد.
 • انواع بی حس کننده های موضعی را شناسایی کرده و نحوه کاربرد آنها را نشان دهد.
 • روش cut down را در صورت نیاز به درستی انجام دهد.
 • روش گذاشتن chest tube و تراکو ستومی را به درستی نشان دهد.
 • شیوه برداشتن خال و ضایعات کوچک پوستی را به درستی انجام دهد.
 • روش های مختلف ختنه را به درستی نشان می دهد.
 • شیوه برداشتن انواع ضایعات کوچک را انجام دهد.
 • انواع سرم ها را تشخیص دهد و نحوه سرم تراپی را به درستی انجام دهد.
 • روش برخورد اولیه و درناژ آبسه های سطحی زیر جلدی را نمایش دهد.
 • روش برخورد با زخم با زخم های خونریزی دهنده شدید و دبریدمان زخم های آلوده را به درستی انجام دهد.

کارشناس آموزشی:
خانم فرمانی (77657348-021 و 09380416290)