• icu-oh-slide1||||245||||ICU-OH slider
 • icu-oh-slide2||||246||||ICU-OH slider

مراقبت های ویژه جراحی قلب باز بزرگسالان (ICU-OH)


مقدمه:
افزایش تنوع روش های جراحی قلب باز و شیوع بیماری های قلبی – عروقی که منجر به جراحی های قلب باز می شود، نیاز به گسترش بخش های ویژه در سیستم های درمانی و به کارگیری نیروهای آموزش دیده در این بخش ها را جهت مراقبت های حساس و دقیق از بیماران ایجاب می نماید.
اهداف:
 • آشنایی فراگیران با تجهیزات موجود در بخش ICU جراحی قلب باز.
 • توانمندسازی فراگیران در ارائه مراقبت های اصولی و استاندارد از بیماران قبل و بعد از عمل های جراحی قلب باز.
 • کاهش عوارض و مرگ و میر بعد از عمل های جراحی قلب باز در بیمارستان های تخصصی قلب.
شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های کارشناسی پرستاری، تکنسین بیهوشی و تکنسین اطاق عمل طراحی و برنامه ریزی شده است.
توانایی های فراگیر در پایان دوره:
 • تجهیزات بخش های ویژه قلب را شناسایی کند.
 • روش های مراقبتی قبل، حین و بعد از جراحی قلب را به درستی انجام دهد.
 • انواع جراحی های قلب باز و بسته را تشخیص دهد.
 • روش های تشخیص بالینی مربوط به بیمارستان های قلبی – عروقی را بشناسد.

  زمان برگزاری کلاس ها:
  پنجشنبه ها 14 لغایت 19 و جمعه ها 8 لغایت 13  کارشناس آموزشی:
  خانم چناپارچی (77657348-021 و 09304092252)
  آدرس کانال تلگرامی:
  http://telegram.me/acecrnursing