مقررات آموزشی و انضباطی

مقررات آموزشی و انضباطی

ماده 14: ثبت نام آموزشی

هریک از متقاضیان ثبت نام در دوره های آموزشی لازم است با تو جه به نوع دوره، مراحل زیر را طی نمایند:

  1. تکمیل فرم ثبت نام از طریق نرم افزار آموزشی و تحویل مدارک مورد نیاز به مرکز
  2. شرکت در آزمون سطح بندی دوره (در صورت لزوم) و کسب حد نصاب نمره قبولی
  3. پرداخت شهریه دوره
تبصره 11:

تعیین حد نصاب نمره قبولی به عهده گروه های آموزشی مستقر در مراکز آموزشی تخصصی واحد ها می باشد.

تبصره 12:

در صورت تغییر در برنامه اعلام شده (حذف دوره، تغییر مدرس و یا زمان برگزاری دوره) از سوی مرکز آموزشی، با توافق فراگیر به یکی از حالت های زیر عمل خواهد شد:

  • استرداد کامل شهریه
  • محاسبه شهریه برای سایر دوره ها
  • ذخیره شهریه برای دوره بعد

ماده 15: انصراف فراگیر

در صورتی که فراگیر پس از پذیرش و ثبت نام در دوره آموزشی، نسبت به انصراف از تحصیل اقدام و فرم مربوط را در نرم افزار آموزشی تکمیل و به مرکز ذیربط تحویل نماید، طبق یکی از موارد زیر عمل خواهد شد:

  1. در صورتی که انصراف فراگیر قبل از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد، 10% شهریه کسر و 90% به وی مسترد خواهد شد.
  2. در صورتی که انصراف، بعد از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد، 25% از شهریه به عنوان خسارت، کسر و 75% شهریه به وی مسترد می گردد.
  3. در صورتی که فراگیر پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، 50% از شهریه به عنوان خسارت، کسر و 50% مسترد خواهد گردید.
  4. پس از تشکیل جلسه سوم، شهریه مسترد نخواهد شد.

ماده 16: حضور و غیاب

فراگیر طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزشی، موظف به حضور مرتب در کلاس ها می باشد و حداکثر غیبت مجاز(اعم از موجه و غیر موجه)1⁄4 مجموع ساعات دوره است.در صورت غیبت بیش از 1⁄4 مجموع ساعات دوره، شرکت فراگیر در آزمون پایان دوره، توسط مرکز تعیین تکلیف می گردد.