جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
سوار بر تکنولوژی از دوره های مجازی لذت ببر
دور اما با هم
دسترسی به فیلم های آموزشی به همراه جلسات آنلاین پرسش و پاسخ
دوره های تخصصی ویژه دندانپزشکان به شیوه علوم پزشکی شهید بهشتی
اساتید دانشگاهی و مجرب
دوره های تخصصی ویژه پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران و ماماها
دوره های مهارت افزایی ویژه عموم

مراکز خدمات تخصصی و کار گروه های پژوهشی

اخبار

Call Now Button