اطلاعات علمی سلامت سالمندی

تبعیض سنی: یک عامل اجتماعی تعیین کننده سلامت مرتبط با سن.