اعضای شتابدهنده

  • دکتر حمید حمزه زاده

منتور حوزه آموزش پزشکی

  • دکتر داود پیرانی

منتور حوزه HSSE  ومدیریت خطر

  • دکتر نیما گنجی

منتور حوزه نوروسایکولوژی

  • محسن برزگر خلیلی

منتور حوزه کارآفرینی سلامت

  • دکتر رضا غلام نیا

منتور حوزه HSE

  • دکتر مسلم سارانی

منتور حوزه بهداشت عمومی و مدیریت خطر