امور مالی

اداره امور مالی را با توجه به اهمیت و ماهیت کاری خود می توان قلب تپنده یک مجموعه دانست.ثبت اسناد مالی بر اساس نظم و نسق از پیش تعیین شده و همچنین با  اهداف ارائه گزارش های تحلیلی با هدف بهمبود عملکرد، اصلاح روتد ها و از بین بردن نقاظ ضعف می تواند مغز نقش خود را به عنوان بهترین مشاور به ریاست و معاونین مجموعه ارائه نماید و همچنین در زمان های مقتضی به وقت مذاکرات با مخاطبان بیرونی محدودیت ها، توانمدی ها و ریسک تصمیمات در حال اتخاذ را به مدیران مجموعه برای تصمیمات بهینه ارائه نماید.

با توجه به زیر مجموعه های ذیل امور مالی با وظایف گوناگون از جمله ثبت اسناد و بایگانی آنها، دریافت ها و پرداخت ها، پرداخت حقوق و مزایا، خرید و فروش های مرتبط،کنترل و تخصیص بودجه، تهیه گزارشات و صورت های مالی و همچنین تحلیل اطلاعات و  ارائه مشاوره، مخاطب قرارگفتن مراجع قانونی مانند سازمان امور مالیاتی و حسابرسی، بیمه و مدیران جهادی خارج از واحد، مسئولیت نظارت بر سلامت مالی همه رخداد های صورت پذیرفته را به عهده دارد. مدیریت و تخصیص بهینه منابع، با هدف توسعه کمی و کیفی مجموعه در قالب  برنامه ریزی های مبتنی بر واقعیت از دیگر وظایف این بخش می باشد.

مدیر و عامل ناظر مالی: محسن اکبری

مسئول حسابداری: راضیه رئیسی

کارشناس حسابداری: مریم فدائی

کارشناس حسابداری: سیده سحر موسوی

کارشناس حسابداری: ملیکا قاسمی نژاد

کار پرداز: محمد علی عزیز اقلی

کارشناس انبار و اموال: مهدی خلجی