تقویم زمانی جدیدترین دوره و کارگاههای آموزشی در حال ثبت نام

نام دوره / کارگاهدپارتمانتاریخ شروعوضعیت 
آزمایشی ۳دندانپزشکی۱۳۹۷/۰۸/۱۸ظرفیت تکمیلکسب اطلاعات بیشتر
آزمایشی ۲پزشکی۱۳۹۷/۰۹/۱۰در حال ثبت نام
آزمایشی ۱پزشکی۱۳۹۷/۰۸/۱۹در حال تکمیل ظرفیت