تقویم سلامت

1401.11.15 روز مددکاری و ولادت حضرت علی
1401.11.8-15 هفته ملی مبارزه با سرطان
1401.10.29 روز هوای پاک
1401.09.21-26 هفته و روز ملی پژوهش و فناوری
1401.09.16 روز دانشجو
1401.09.12 روز جهانی معلولین
1401.09.10 روز جهانی ایدز
1401.09.09 روز پرستار و بهورز - ولادت حضرت زینب
1401.11.15 روز مددکاری و ولادت حضرت علی
1401.11.8-15 هفته ملی مبارزه با سرطان
1401.10.29 روز هوای پاک
1401.09.21-26 هفته و روز ملی پژوهش و فناوری
1401.09.16 روز دانشجو
1401.09.12 روز جهانی معلولین
1401.09.10 روز جهانی ایدز
1401.09.09 روز پرستار و بهورز - ولادت حضرت زینب