تقویم سلامت

1401.12.04 روز ملی سلامت مردان - اولین پنجشنبه اسفند 2
1401.11.15 روز مددکاری و ولادت حضرت علی
1401.11.8-15 هفته ملی مبارزه با سرطان
1401.10.29 روز هوای پاک
1401.09.21-26 هفته و روز ملی پژوهش و فناوری
1401.09.16 روز دانشجو
1401.09.12 روز جهانی معلولین
1401.09.10 روز جهانی ایدز
1401.09.09 روز پرستار و بهورز - ولادت حضرت زینب
1401.08.24 روز کتاب و کتابخوانی
1401.08.23 - 1 روز جهانی دیابت
1401.08.23 - روز جهانی دیابت 2
1401.08.23 - روز جهانی دیابت 3
1401.08.23-30 هفته حمایت از بیماران کلیوی
1401.07.26 روز ورزش و تربیت بدنی
1401.07.25 روز جهانی ریشه کنی فقر
1401.07.28 روز ملی سلامت زنان
1401.07.24 روز جهانی غذا
1401.07.23 روز جهانی عصای سفید
1401.07.23 روز ملی سل
1401.07.20 روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
1401.07.18 روز جهانی سلامت روان
1402.01.28 روز جهانی هموفیلی
1402.01.30 - روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی
1402.02.08 روز جهانی بهداشت حرفه ای
1402.02.09 -13 هفته سلامت
1402.02.14 روز جهانی آسم
1402.02.15 2- روز جهانی ماما
1402.02.18 روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
1401.12.04 روز ملی سلامت مردان - اولین پنجشنبه اسفند 2
1401.11.15 روز مددکاری و ولادت حضرت علی
1401.11.8-15 هفته ملی مبارزه با سرطان
1401.10.29 روز هوای پاک
1401.09.21-26 هفته و روز ملی پژوهش و فناوری
1401.09.16 روز دانشجو
1401.09.12 روز جهانی معلولین
1401.09.10 روز جهانی ایدز
1401.09.09 روز پرستار و بهورز - ولادت حضرت زینب
1401.08.24 روز کتاب و کتابخوانی
1401.08.23 - 1 روز جهانی دیابت
1401.08.23 - روز جهانی دیابت 2
1401.08.23 - روز جهانی دیابت 3
1401.08.23-30 هفته حمایت از بیماران کلیوی
1401.07.26 روز ورزش و تربیت بدنی
1401.07.25 روز جهانی ریشه کنی فقر
1401.07.28 روز ملی سلامت زنان
1401.07.24 روز جهانی غذا
1401.07.23 روز جهانی عصای سفید
1401.07.23 روز ملی سل
1401.07.20 روز جهانی کاهش بلایای طبیعی
1401.07.18 روز جهانی سلامت روان
1402.01.28 روز جهانی هموفیلی
1402.01.30 - روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی
1402.02.08 روز جهانی بهداشت حرفه ای
1402.02.09 -13 هفته سلامت
1402.02.14 روز جهانی آسم
1402.02.15 2- روز جهانی ماما
1402.02.18 روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر