جشنواره ملی برترین های سلامت سالمندی

جشنواره ملی برترین های سلامت سالمندی با هدف تقویت فضای پرنشاط وانگیزه در عموم مردم خصوصا دانشگاهیان جامعه در اصلاح نگرش به سلامت سالمندی همچنین تکریم و پاسداشت مقام سالمندی کمک کننده در این راه مهم می باشد.

با توجه به اهمیت همه جانبه موضوع سلامت سالمندی به ویژه در شرایط روبه رشد جمعیت سالمندان در کشور طی2 دهه آینده جشنواره ملی سلامت سالمندی در سه بخش اصلی علمی – پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی، نوآوری و فن آوری توسط جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت جمع کثیری از مراکز علمی و هنری کشور برنامه ریزی شده است.