خدمات شتابدهنده

•    تامین دفتر کار برای تیم های علاقه مند کسب و کارهای نوپا در یک بازه زمانی مشخص
•    شناسایی و بکارگیری مربیان مناسب در مرکز در جهت هدایت و ارائه مشاوره به کسب و کارهای نوپا
•    مشارکت در طرحهای شاخص و بازار یابی و تجاری سازی محصولات
•    تامین سرمایه و یا شناسایی سرمایه گذار مناسب برای کسب و کارهای موفق
•    برگزاری پیش رویداد و رویدادهای نوین کارافرینانه جهت شناسایی و توانمند سازی افراد علاقه مند  مستعد در زمینه فناوری
•    معرفی کسب وکارهای برتر به مراکز رشد یا صنعت
•    ایجاد شبکه ای برای ارتباط مخترعین و مبتکرین و کمک به تیم سازی