درباره شتابدهنده

در راستای توسعه تجاری سازی فناوری، شناسایی افراد نخبه و کارآفرین و حمایت و مشارکت در طرحهای فناورانه دانشجویان، دانش آموختگان و سایر علاقمندان، مرکز ستفا جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی تاسیس و در این زمینه فعالیت خود را آغاز نموده است.
اهداف ستفا

  • توسعه فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد
  • ایجاد فضایی برای برقراری تعاملات کسب ‌و کاری بین بازیگران اکوسیستم استارتاپی
  • ارائه خدمات مفید و مؤثر به نوکارآفرینان و نقش آفرینان استارتاپی در جهت رشد و توسعه ‌فردی  و کسب‌ و کاری
  • حمایت از ایده‌ها و طرح های نوپا و نوآورانه
  • شناسایی استعدادهای برتر و حمایت از آن‌ها
  • هدایت استارتاپ‌ها و افراد در جهت قرار گرفتن در مسیر آینده کسب ‌و کاری و فناوری