دوره و کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر

  • دستیار دندانپزشک جهاد

تجربیات فراگیران

ارتباط با مسئول دوره و کارگاه های پزشکی:

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با مسئول دپارتمان: 09380416290 (خانم فرمانی)
ارتباط از طریق تلگرام: https://t.me/acecrmedical

 

ارتباط با مسئول دوره و کارگاه های دندانپزشکی:

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با مسئول دپارتمان: 09302219211 (خانم متقی)
ارتباط از طریق تلگرام: https://t.me/acecrdental

 

ارتباط با مسئول دوره و کارگاه های پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با مسئول دپارتمان: 09304092252 (خانم چناپارچی)
ارتباط از طریق تلگرام: https://t.me/acecrnursing

ارتباط با مسئول دوره و کارگاه های مهارت های حرفه ای:

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09335851495 (خانم بیات)
ارتباط از طریق تلگرام: https://t.me/acecrhealth

 

ارتباط با مسئول دوره و کارگاه های طب فراگیر:

شماره تماس: 22739891
تماس مستقیم با مسئول دپارتمان: 090222439873 (آقای فرهنگ)
ارتباط از طریق تلگرام: https://t.me/acecr_img

 

ارتباط با مسئول دوره و کارگاه های روانشناسی:

شماره تماس: 26854104-22739891
تماس مستقیم با مسئول دپارتمان: 09022439872
ارتباط از طریق تلگرام: https://t.me/acecrpsycho

Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید