روسای پیشین

1395 تا 1399

دکتر علیرضا بهرامی

پزشکی –  دکترای حرفه ای

1395 تا 1399
1390 تا 1395

دکتر علیرضا آزاد خانی

پزشکی –  دکترای حرفه ای

1390 تا 1395
1387 تا 1390

دکتر محمد حیدری

پزشکی – دکترای حرفه ای

1387 تا 1390
1382تا 1387

اصغر هدایتی

فوق لیسانس علوم سیاسی

1382تا 1387
1377 تا 1382

دکتر محمد مهدی آخوندی

دکترای تخصصی جنین شناسی

1377 تا 1382
1369 تا 1377

دکتر محمد مرادی

دکترای تخصصی ایمونولوژی

1369 تا 1377
1367 تا 1369

دکتر علی اصغر فرشاد

فوق تخصص جراحی عروق

1367 تا 1369