روسای پیشین

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

دکتر علیرضا بهرامی

پزشکی –  دکترای حرفه ای

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

دکتر علیرضا آزاد خانی

پزشکی –  دکترای حرفه ای

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

دکتر محمد حیدری

پزشکی – دکترای حرفه ای

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰
۱۳۸۲تا ۱۳۸۷

اصغر هدایتی

فوق لیسانس علوم سیاسی

۱۳۸۲تا ۱۳۸۷
۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲

دکتر محمد مهدی آخوندی

دکترای تخصصی جنین شناسی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷

دکتر محمد مرادی

دکترای تخصصی ایمونولوژی

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷
۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹

دکتر علی اصغر فرشاد

فوق تخصص جراحی عروق

۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹