ریاست

جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی از بهمن ماه ۹۵ ریاست واحد جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده دارند.

دکترعلیرضا بهرامی مدرک پزشکی خود را در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کرده اند و پیش از این در مسئولیت هایی همچون معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، معاونت پشتیبانی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی، مدیریت امور اداری مجمع هلال احمر جهادانشگاهی و ریاست مرکز ارائه خدمات بالینی درمنزل جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، فعالیت داشته اند.

Call Now Button

تست کرونا در منزل (ویژه شهر تهران)