شرایط پذیرش در شتابدهنده

شتابدهنده HSSE برای پذیرش استارتاپ‌ها در دوره کشف 4 ملاک دارد:

  1. تیم اولیه داشته باشید (حداقل دو نفر)؛
  2. محصول اولیه داشته باشید (صرفاً ایده نباشد)؛
  3. بازار انتخابی شما ظرفیت جذابی داشته باشد؛
  4. هر کدام از اعضای تیم شما هفته‌ای20 ساعت در مکان شتابدهنده حاضر شوند و روی استارتاپ‌ خود کار کنند.

مراحل پذیرش استارت اپ:

  1. ثبت اطلاعات استارت آپ
  2. ارزیابی استارت اپ و اعلام نتیجه
  3. جلسه مصاحبه
  4. اعلام نتیجه جلسه مصاحبه
  5. جلسه دفاع نهایی
  6. اعلام نتیجه نهایی