شورای ستفا

این شورا  با ریاست رئیس واحد و دبیری مدیر سازمان تجاری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی تشکیل می گردد.
در این شورا برنامه ریزی و سیاست گذاری واحد در حوزه تجاری سازی و خدمات کسب و کار ، استارت آپ و شرکت های دانش بنیان ارایه می شود.
اعضای شورا

  • دکتر حمید حمزه زاده (رئیس شورا)
  • دکتر داود پیرانی (دبیر شورا)
  • مهندس بابانیا (عضو شورا)
  • دکتر جهان مهر(عضو شورا)
  • دکتر اخلاق دوست (عضو شورا)
  • مهندس منتظری (عضو شورا)