مدیران و کارکنان معاونت آموزشی

مهدیه شوشتری‌رضوانی

مدیر مرکز آموزش‌ کوتاه‌مدت

حمید حمزه‌زاده

مدیر مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی

ابراهیم یوسفی

مدیر مرکز آموزش مجازی و الکترونیک

داوود پیرانی

مسئول دپارتمان HSSE و مدیریت خطر

محسن برزگر خلیلی

مسئول دپارتمان کارآفرینی سلامت

معصومه چناپارچی

کارشناس آموزش

(دپارتمان پرستاری و مامایی)

سمیه متقی‌نسب

کارشناس آموزش

(دپارتمان دندانپزشکی)

مریم امینی

کارشناس آموزش

(دپارتمان پزشکی)

فاطمه بیات

کارشناس آموزش

(دپارتمان مهارت های حرفه ای سلامت)

زیبا وجیدی

کارشناس تولید محتوا

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

آمنه فرهادی‌مقدم

کارشناس تولید محتوا

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

پروین محمدپور کلده

کارشناس آموزش

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

زهرا زنده‌بودی

کارشناس سامانه مجازی

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

الهام شفیعی‌انارکی

کارشناس آموزش

(مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای)

اعظم منصوری

کارشناس آموزش

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

نیلوفر مصری‌پور

کارشناس آموزش

(دپارتمان HSSE و مدیریت خطر)

شکوفه رشنو

کارشناس آموزش

(ستاد معاونت)

فاطمه صدوقی نیا

کارشناس آموزش

(دپارتمان کارآفرینی سلامت)

مرضیه شهبازی

کارشناس آموزش

(دپارتمان کارآفرینی سلامت)

فاطمه کاووسی راد

کارشناس آموزش

(دپارتمان کارآفرینی سلامت)