مدیران و کارکنان معاونت آموزشی

حمید حمزه‌زاده

مدیر مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی

مهدیه شوشتری‌رضوانی

مدیر مرکز آموزش‌ کوتاه‌مدت

داوود پیرانی

مسئول دپارتمان HSSE و مدیریت خطر

ابراهیم یوسفی

مدیر مرکز آموزش مجازی و الکترونیک

محسن برزگر خلیلی

مسئول دپارتمان کارآفرینی سلامت

معصومه چناپارچی

کارشناس آموزش

(دپارتمان پرستاری و مامایی)

سمیه متقی‌نسب

کارشناس آموزش

(دپارتمان دندانپزشکی)

شکوفه رشنو

کارشناس آموزش

(ستاد معاونت)

فاطمه بیات

کارشناس آموزش

(دپارتمان مهارت های حرفه ای سلامت)

زیبا وجیدی

کارشناس تولید محتوا

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

آمنه فرهادی‌مقدم

کارشناس تولید محتوا

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

پروین محمدپور کلده

کارشناس آموزش

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

مجتبی غیاثوند

کارشناس آموزش

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

زهرا زنده‌بودی

کارشناس سامانه مجازی

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

اعظم منصوری

کارشناس آموزش

(مرکز آموزش الکترونیک و مجازی)

فاطمه کاووسی راد

کارشناس آموزش

(دپارتمان کارآفرینی سلامت)

مرضیه شهبازی

کارشناس آموزش

(دپارتمان کارآفرینی سلامت)

فاطمه صدوقی نیا

کارشناس آموزش

(دپارتمان کارآفرینی سلامت)

نیلوفر مصری‌پور

کارشناس آموزش

(دپارتمان HSSE و مدیریت خطر)

الهام شفیعی‌انارکی

کارشناس آموزش

(مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای)