معرفی مراکز خدمات تخصصی

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی با هدف پیشگیری از اختلالات و بیماری‌های شایع دوران سالمندی و دسترسی مناسب به خدمات ایمن و با کیفیت از طریق افراد متخصص، در صدد است تا مجموعه خدمات تخصصی را در قالب شبکه ملی پیشگیری، پایش و ارتقای سلامت سالمندیدر کشور توسعه دهد.

این مجموعه با طراحی و اجرای فعالیت‌هایی همچون پایش و پیشگیریِ سلامت در سنین پیش از دوران سالمندی، ارزیابی جامع وضعیت سلامت در سالمندان، ارائه خدمات تشخیصی ـ درمانی مبتنی بر بهترین شواهد علمی مرتبط با سلامت سالمندی با اولویت حفظ عملکرد، استقلال و کاهش وابستگی در سالمندان به منظور تحقق شعار سالمند سالم، فعال و خودمراقب می‌باشد. لذا فعالیت‌های تکمیلی این مرکزِ جامع و شبکه ملی، عبارتند از:

 • تدوین و اجرای بسته‌های آموزشی ـ فرهنگی مرتبط با سلامت سالمندی با بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین و نوآورانه آموزشی
 • طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی و کاربردی در حوزه سلامت سالمندان ویژه سالمندان و خانواده‌هایشان
 • طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی ویژه پرسنل بهداشتی ـ درمانی مرتبط با حوزه سلامت سالمندان
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های پایش و پیشگیری مرتبط با بیماری‌های دوران سالمندی
 • طراحی و تدوین پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنماهای عملی مرتبط با ابنیه دوستدار سالمند از جمله (بیمارستان، پارک، شهر و…) و اجرای مدل‌سازی مرتبط با آن
 • طراحی و نظارت بر اجرای پروتکل‌های مرتبط با ابنیه دوستدار سالمند
 • طراحی و تدوین پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنماهای عملی تشخیصی ـ درمانی مرتبط با بیماری‌های دوران سالمندی
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مرتبط با پایش، پیشگیری و ارتقاء سلامت با تمرکز بر دوران سالمندی
 • طراحی و تدوین پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنماهای عملی مرتبط با ایمن‌سازی محیط زیست سالمندی و اجرای مدل‌سازی مرتبط با آن
 • طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های مرتبط با ایمن‌سازی محیط زیست سالمندی
 • ارائه خدمات تشخیصی ـ درمانی ویژه سالمندان در محل زیست ایشان با بهره‌مندی از ظرفیت مرکز درمان در منزل ـ امداد جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی: