معرفی معاونت پشتیبانی

معاونت پشتيباني جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید در راستای ارائه خدمات به کارکنان، بهبود و تسهیل فرآیند ها، شکل دهی هر چه بهتر ذنجیره تامین و ارتباط موثر با بخش های مختلف از مسیر مشاوره بر اساس داده های تحلیل شده، شکل گرفته است. وظایف گوناگون محول شده به معاونت پشتیبانی در ارائه خدمات گوناگون،  مشاوره های تخصصی و ارتباط با مخاطبان درونی و بیرونی مسئولیتی دشوار و با اهمیت را بر دوش مدیران و کارکنان آن قرار داده است که در کارآمدی سایر بخش ها، نمود بسیاری پیدا می کند.

این معاونت شامل امور مالی، اداری و منابع انسانی، فناوری اطلاعات، واحد فروش و امور رفاهی می باشد که همواره در راستای انجام شایسته امور و تسهیل فرآیند های در چارچوب وظایف و ساختار های تعریف شده خود شکل گرفته است. با توجه به نقش کلیدی این معاونت و در هم تنیدگی وظایف و مسئولیت ها با سایر بخش ها، همواره تلاش همکاران این معاونت ارائه خدمات با کیفیت تر، با کمیت بیشتر و نگاهی توسعه گرایانه می باشد.