پیوندهای مرتبط پژوهشی

 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

https://isti.ir

 • معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

http://research.acecr.ac.ir

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

https://www.msrt.ir

 • دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور

https://snce.ir

 • صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

https://www.unfpa.org

 • سازمان جهانی بهداشت

https://www.who.int

 • انجمن دمانس و آلزایمر ایران

https://iranalz.ir

 • معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

https://research.behdasht.gov.ir

 • سازمان بهزیستی کشور

https://www.behzisti.ir

 • معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

https://farhangi.tehran.ir

 • موسسه خیریه کهریزک (مرکز نگهداری، درمان و آموزش معلولین و سالمندان غیردولتی، غیرانتفاعی، مردمی)

https://kahrizakcharity.com

 • صندوق بازنشستگی کشوری (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

https://www.cspf.ir

 • سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

https://esata.ir

 • مراکز تحقیقات سالمندی بین المللی

http://info-centre.jenage.de/ageing/centres-and-institutes.html

 •  helpage

https://www.helpage.org

 •  مرکز تحقیقات سالمندی (دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)

https://irca.uswr.ac.ir

 •  مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

https://emri.tums.ac.ir/EHRC

 •  مرکز تحقیقات سلامت سالمندان (دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

https://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=20&pageid=607

 •  مرکز تحقیقات سالمندی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز)

https://sgrc.sums.ac.ir

 •  مراکز تحقیقاتی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز)

https://sums.ac.ir/page-Main/fa/0/form/pId675

 • کمیته تحقیقات سالمندی (دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

https://aria.tbzmed.ac.ir