دپارتمان پزشکی و طب فراگیر

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09380416290 (خانم فرمانی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان پزشکی: https://t.me/acecr_medical


دپارتمان دندانپزشکی

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09302219211 (خانم متقی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان دندانپزشکی: https://t.me/acecr_dental


دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09304092252 (خانم چناپارچی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی: https://t.me/acecr_nursing