گالری تصاویر پژوهشی

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نشست تخصصی پژوهشهای سالمندی در ایران: چالش ها و راهکارهای توسعه؛ آذر 1401

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نشست سبک زندگی سالم در دوران سالمندی؛ مهر 1401

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نشست تخصصی توانمندسازی سالمندان، با رویکرد ارتقاء معیشتی؛ شهریور 1401

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

نشست تخصصی حمایت از سالمندان از منظر حقوق و اخلاق؛ شهریور 1401

1
2
3
4
5
8
9
10
11
پوستر نشست طب سنتی با محوریت سلامت سالمندی
1
2
3
4
5
8
9
10
11
پوستر نشست طب سنتی با محوریت سلامت سالمندی

نشست طب سنتی در دوران سالمندی؛ شهریور 1401

0
01
1
2
3
IMG_2075
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۷ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۸
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۹ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۰ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (3)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (6)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۳
0
01
1
2
3
IMG_2075
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۷ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۸
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۹ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۰ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (3)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (6)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۳

نشست ورزش و سلامت سالمندی؛ دی 1398

0
1
2- 1
2- 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-1
14-1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2- 1
2- 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-1
14-1
15
16
17
18
19
20
21
22
23

نشست تخصصی نگاهی به تعیین کننده ها و مشکلات میل جنسی؛ مرداد 1398

1398 - کارگاه آموزشی تغذیه سالم و ترویج سبک زندگی سالم - سازمان بازنشستگی شهرداری 2 - مرداد
1398 - کارگاه آموزشی تغذیه سالم و ترویج سبک زندگی سالم - سازمان بازنشستگی شهرداری 2 - مرداد

کارگاه آموزشی تغذیه سالم و ترویج سبک زندگی سالم؛ - سازمان بازنشستگی شهرداری - مرداد 1398

جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (1)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (3)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (9)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (1)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (3)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (9)

جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند؛ شهرداری ناحیه 2؛ منطقه ستارخان؛ مهر 1398

2
13
2
13

اولین کنفرانس ملی درمان های نوین سردرد با نگاه ویژه به سالمندان ؛ مهر 1397