گالری تصاویر پژوهشی

0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

سیزدهمین نشست سلامت سالمندی شهریور ۱۴۰۱

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نشست سبک زندگی سالم در دوران سالمندی مهر ۱۴۰۱

کنفرانس ملی درمان های نوین سردرد
کنفرانس ملی درمان های نوین سردرد

اولین کنفرانس ملی درمان های نوین سردرد، مهر ۱۳۹۷

جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (1)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (3)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (9)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (1)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (3)
جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند- 9 مهر - شهرداری منطقه 2 (9)

جشنواره بزرگداشت روز جهانی سالمند - شهرداری ناحیه ۲ - منطقه ستارخان - ۹ مهر ۱۳۹۸

1398 - کارگاه آموزشی تغذیه سالم و ترویج سبک زندگی سالم - سازمان بازنشستگی شهرداری 2 - مرداد
1398 - کارگاه آموزشی تغذیه سالم و ترویج سبک زندگی سالم - سازمان بازنشستگی شهرداری 2 - مرداد

کارگاه آموزشی تغذیه سالم و ترویج سبک زندگی سالم - سازمان بازنشستگی شهرداری - مرداد ۱۳۹۸

0
1
2- 1
2- 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-1
14-1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
2- 1
2- 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-1
14-1
15
16
17
18
19
20
21
22
23

سلامت جنسی تیرماه ۱۳۹۴

0
01
1
2
3
IMG_2075
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۷ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۸
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۹ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۰ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (3)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (6)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۳
0
01
1
2
3
IMG_2075
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۷ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۸
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۴۹ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۰ (2)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (3)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۱ (6)
photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۵_۰۸-۳۹-۵۳

نشست ورزش و سلامت سالمندی دی ماه ۱۳۹۸

1
2
3
4
5
8
9
10
11
پوستر نشست طب سنتی با محوریت سلامت سالمندی
1
2
3
4
5
8
9
10
11
پوستر نشست طب سنتی با محوریت سلامت سالمندی

نشست طب سنتی در دوران سالمندی شهریور ۱۴۰۱

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

نشست حمایت از سالمندان از منظر حقوق و اخلاق شهریور ۱۴۰۱

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نشست توانمندسازی سالمندان، با رویکرد ارتقا معیشتی شهریور ۱۴۰۱